Event main image

העונות המשולבות

מאז 1985 העונות המשולבות יוצרות דיאלוג בין צרפת ובין יותר משישים מדינות. בהתחלה הן נסובו סביב תחומי האמנות והתרבות ומזה כמה שנים, נפתחו גם אל תחומי החדשנות, המחקר, הלימודים הגבוהים, החינוך, הספורט, התיירות, הכלכלה והגסטרונומיה.

העונות המשולבות הן שיתוף פעולה בילטרלי ייחודי בעולם והן נקבעות בדרגי המדינה הגבוהים ביותר. הן משקפות את האסטרטגיה הצרפתית להפצת התרבות.

המכון הצרפתי, מפעיל מטעם המשרד לענייני אירופה והחוץ ומשרד התרבות הם המוציאים לפועל של העונות המשולבות.

את העונות מארגנת צרפת ביחד עם המדינה השותפה וכל אחת מהן ממנה אוצר/ת כללי/ת האחראי/ת על בניית התכנית. מטרתן לרקום קשרים בני קיימא המעלים על נס הפקות אמנות משותפות, פיתוח הידברות תרבותית, כלכלית, אקדמית וחיזוק שיתוף הפעולה ברמה הלאומית והמקומית, ובכך לאפשר למוסדות רבים פתח לעולם התרבות הבינלאומי.

העונות המשולבות מאפשרות לקהל הרחב להכיר את הגיוון התרבותי והדינמיות של המדינה המתארחת, ולהפיץ את דמותה המתחדשת ואת היצירתיות של צרפת מחוץ לגבולותיה.

העונות זוכות באופן קבוע לתמיכת ועדת ספונסרים מותאמת לתכנית ולליווי של קהילות מקומיות צרפתיות וזרות.